Peyam:

Keke Baran bi salane ku Di Newroz u Sahiyanda li Avrupaye heta Avustralya,Kanada Muzika xwe dom dike, di eveNetevi,International T.V u Radyon de bedar dibe b zimane kurmanci u Zazaki bi dengeki zelel zill bi dengek ewut bi qem, bi dengeki e in bi hez u keyf bi reqse u er suna xwe girtiye,l di naw siyesetnamen Kurdanranda bi nav u denge, le mixabin belki henek kes dibe ku te nezik nasnakin,Tu dikar ji bo xwendewann me xwe Hunermend Baran bid nasandin.?

Baran sala 1956 li gunde Bargeni (Karabakir) e ,ji bajar Dersime gunde

Hozat` hatiye Dune . Baran hetta 7 saliye xwe Zimane tirki nedizani gava dest bi mektebe kir 1963 tirki hinbuye 1969 tie Elezize mekteba Orte pas orte die Mekteba Lise , we qava xandine dikeve nav soreswanen Kurd u Tirkan, di sala 1973 ku Serleskere Tirka ten ser hukme Deniz Gezmis u Hevalen wie dardexin, Baran we gave di nav cepen Xandawananda sun girtibu u ev ji bi Welatparez ronekbirenre yek dibe, ji bo ku ev welatpereze, Baran li mekteba Lise davijin xandina wi li gunde Elezz t qedexedikin,

Bave Baran Mahmut Baran wi dibe Almany, we gave ku Xandevan u ronekbiran pir Xort u kec hatin kustin bave min tirsiy u ez birim Almanyeye ba xwe, li we dere sal u niv mam u min Bave xwe u sitranen kurdi daha nezik naslirim, l pase wegeriyam welat u sala 1975 da disa cum Mekteba Lise u sala 1977 da min lise xelaskir le di naw soresgeranda bum,bo wie ji Polesen devlete min rehet bernedan du se car hatim girtin u berdan, cara pasin Li Amede me Konserek cekir u ez hatim girtin du mehan di Zindaneda mam u disa berdan, pase daviya sala 1978 de min welat terk da u disa cum Almanya,

Di sala 1979 da li bajare Karlsruhe min bi xandina Universit kir, le min bo gele xwe azadiya Welat dev ji oregeri orevani nekiri bu tim dicum sevan u Sahiyan.

Di sala 1982 li Tirkiye rejima serleskere Tirk "Cunta " hatser hukme,le Ali Baran.Melike Demirag anar yurdatapan deh kesen din 13 kes ji biyaniya Trkiye ten avitin. Sue min bi zimane dayika xwe kurmanci sitran gotin u diji rejime di nav muhalifen cepe tirk u Kurdanra berxadayin bu, le ku Pasaporta mina T.C li dest min girtin, ez mecburi mam u ez bum penebere Almanyaye u min paseporta Almanan girt.

Peyam: Hunermend Baran Te keng awa dest bi muzka Kurd kir? Dema we da Kurd gotin ew qas ne rojev da bu, i li ser te tesr kir ku , tu kurd bistre?

Min bere heft saliy xw dest bi muzike kiribu li ber karikan min tim Dahul

ledexist,sitran digotin (ev Dahul ji kulike bekmeze dayika min ji mire ekir )

Bavemin Mahmut Baran Ozaneki bi navu dengbu di mala meda Keman, Saz Cumbu tim hebun,le Kalike min ji li Kemane dexist ,kemaneki mezin Violine mezin ledida.

Di mala me tim Mivan hebun dihatin bave min ji distrand, dayika min ji li ser Qetliama Dersime distrand , 1938 da li serhildana Dersimeda li Mala me 23 kes Kustine naven me hemi naven vane,dayika min mera tim qise dikir ku ev cava bubu cava sevitandibun mala Seyid Turabi u Hesen sitranen ku Bave min dibe ji li bi pirati li ser Serhildana dersimin,ev li ser min pir tesir kiribu u min qet li tirkan hez nedikir, ji bo min ew welatperezi cebubu.

Peyam: Baran Tu di artn awa de, di bin tesra kulturk awa de mezin buyi? Kjan hunermendan li ser te tesr kiriye?.

Cawa min ber got Bave min Mahmut Baran Hozaneki bi nav deng bu u tesira wi li sermin pire, sala 1963 dice Radiyoya Anqere bi Zimanen tirki distirine le zimane w tirki keme tirki rind nizanibu jere diben gerek diksiona tirki dersan bigre le Mahmut Baran ev qebul nakir u sala 1965 u Almanya li bajare Heidelberg kardike , sala 1975 u rahmete l kaset u CD Mamud Baran hene"Mamut Baran Pira sitrane mine , ez ji Kaniya kilasik kurdime"le Tesira H.Czrevi, A.Cizrevi.Meyremxan,Qaus Aga ji li ser ma ma ez van bi zaroki zanem ,Radyoya Bexdaye ,Irane u Erivane me tim u tim vedikir gudari dikir.

Peyam ; Keke Baran Cara evili te li ku li kizan Seve pesdar buyi u bi Kurdi sitran gotin u heta naha Cend Kaset te hene?

Min li mekteba evili sitrane tirki digotin, sala 1968 Tembure ledexist sitran digotim. Kurmanci cara evili sala 1976 a li Hozate-Dersime di eveka ku Hevalen min ,oregeran amade kiribu derketim sehne min kurmanci gotim, le Polesen li vedere hucume sahne kirin, dixaztin min bigrin Hevalen min ez pasra revandim ,bae ez um hemu even derdoren Dersime Iskenderun,du caran um Estanbol .

sala 1977 li Diyarbekir, di Siname Dilanede eveked te Polesan ez girtim nezik 2 Mehan di hepsede mam pae ez berdam l ez reviyam min welate xwe terk kir u Sala1978 cum Avrupaye li Avrupa ji Muzika xwe dom kir.

1982 Kaseta yekemin " Lo war" ekir muzika profesyoneli dest pdik .

Sala 1984 de Keset xwe "Dere Hepisxan" ekir,

di 1987 Keseta sisiyan "Ey Dersim " ekir, bi ve Kesete Baran di nav gele xed pir deng da.

Sala 1989 de Keseta aran "Helebe Zindan" ekir,

di sala 1991 de "ene ene" ekir sala 1992 bi Pasaporta Alamani ,bi biyaniya Almana vedigere Trkiye 1993 de Kasete ean "Deste ma"bi Arif Sag re ekir ,

di sala 1995 de Kaseteki Konzert ekir (ev di Radyo Televizyona Almananr ebubu,bo Almanane) Sala2000 de kaseta Evina MeCekir.

Peyam: Baran Gor te huner hunermend ye? Div tkelyn hunermend politka awa bin? Hin hunermendn Kurdan hene, gava partyan wan r nede, ew nain evn Kurdan? Tu v yek awa dinirxin?

Di nav Kurd u Cepen tirkanda ew tist zuda heye u tisteke var li dine tune, Hunermend cawa nav li sere ev insane ku hunereki ya peyda dike pi caveki dinerixine tine ber cavan , suret, gotin, nivis...kar...u bar.. hemi hunere, l bi wi kar anin nake der gerek maneyeki ji bide mejiye Mirovan, insan li vi tistek fam bikin u hereketek, fikrek yane maneyek bide insanan we gave em dikarin biben ew Huner hunereki Peserojeye, soresgeriye de, welate xor xizmet dike u hunereke waha di nav Politikayeda sun digre , ku car caran reberiya politikaye ji dike, ji politikayeda perspektivek vedike,

Politikayek ,maneyeki Hunere gerek hebe le di nav gelekida pir Politika u parti ceh dibin va tisteki normalele, le hunerji pir rengin u neqse,le gerek Huner ji pirbe ev ji normale leHuner pi sere xa tene politika nine,huner bi fireti difkire Dinyaye,pi caveki rexnekiriye gerek mekeve xizmete partiyan, parti ten u dicin ye ku dimine Hunere, sitrane mene, li Eleviyan Pir Sultan,Li Kurdan Maleye Ciziri u Feqiye Teyran yanji Arif Cizrevi,Yilmaz Gney bo tene siyasetan Huner cenekirin, le be siyaset ji ninin ev di nav xweda maneyek siyasetek dike u heye.

Ez Kurdan qet li hev cudatir nabinim hemi bo min kurdin, le ev Kurde ku diji welaten xane Caxsen van cuda dikim, ku siyasete diji welaten xwe dikin ew Caxsin u ez ji narim sewen van , le Ti nav siyseten kurdida ji nabim xulamen kesi ez dixwazim Hunere xo bi Azadi bikim bejim eger insanek di nav dilexada bi xa Azad nine bila mebe ku ez bo azadi serdikim yan ji sitrane xo bo azadi dibem mebe, ew Hunermend, ev insan xwe dixapine ew girtiye Zindaneye.

Peyam: Keke Baran Di tevgera azadya Kurdstan de, di pevebirin azadkirina civat da rola hunermendan bi taybet ji a muzk iye?

Rola Hunermendan Pir u pire le gerek Hunermend suna xwe bizane ,le gerek li pesiya Siyasete da herin,gerek pasda memine,ye ku Hunermend dibine, siyaset nabine, ev bi caveki din dibine dinyaye u bi rexne kirina xwe de bi cave siyastnaman li Dinyaye nanerin, Hunermenden Kurdan gerek bi sev u Roj bixebitin siyesate dine nasbikin u ji bo Kurdan ji ditin u Rexneyen xwe bejin,bi siyasetnamanra gerek em ser mekin le Xulamoken vanji nebin kare me bo wie zore, bo Azadiya welate xwe em mecburen ku li ser xeteki bisekinin le ev xet ne ditina siyesetekibe ev ditina Hunermendbe u ji bo Welate xwe perspektivek bide,

Muzik zimeneki serbixaye,ku di dilda te nav vida xelati nabe, xapandin tune, ew dile kesen din nerm dike dikeline u fikru ramanen xwe tine ziman, ku siyaset nikare tesirbike, Hunermend pi Muzik,Avaz u gotinen xwe pe tine u pir dile insanan dicelibine tesir dike, Siyaset taktikan dikin ,dixapinin u derewan ji dikin le Huner war nine, Rola Huner car carek demek te ku li Bombeye Atome daha zedetir li ser Mirovan tesir dike.

Peyam: Baran Tu weya muzka xwe awa dinirxne?

Muzika min Muzika Kurdiya Kilasike,otantike li pi teybeti ez Sitrane Kurmanci u Zazaki cedikim u dibejim, le Beyten, Semayen Alewiyan li ser muzika min pir tesir kiriye, ez Sitrane Suaran, reqse u Dilanan, diroki u Geleri Lorikan tinim ziman, Car caran tiste Modern ji min cekirin,teksten Cigexwin,Feqiye Teyra,maley Ciziri ji bi melodiyeki tinim ziman,car caran ji Muzik heye Tekst tune,tekstan diniwizim,wak Dilem loy loy

Heta naha me li sitranan zede kar pe naniye,esas Harmoniya Muzike me pire le em li ser harmoniye nasekinine, em li ser Melodiyan disekinin ev kemasiyeki me hemu hunermendan kurdane,le em li ser Harmoni u Zede deng cekin le gele me ji me fam nake amade ji nine Gel hetta naha di nav serdaye istiqrar di nav rewsa Kurdanra tune Xandin di nav Kurdanra keme,Kiritiken muzike Kurdanji kemin, Abori u Rewsa kurd tim xirabe,Azad nine, bo wie gele me pesre necuye ku muzikaxwe ji pesda here ,heta niha T.V.Radyo Niwis kembu, dixaztin em Tenbura xwe bigrin deste xwe u Ji wanda Lorikan Bistirinin,bo wie ji em nikarin zedetir tistan cekin ,ku gele meye Kurdistana basur di aliye Muzikeda li Kurden Turkiye pesdaye,Kurde Turkiye hin ji Ibo, Mahsun gudari dike,muzika me bi salan qedexeye, wan Hunermendan sitrane me bi zimane tirki digotin, 2 kaseten min hatin qedexe kirin,ez bi salan nekaribum bicim Kurdistane,le ewe ku dixazin peran qezenckin muzikame ye kurdi xira kirin,Gurup Kizil Irmak,Kardes Trkler,F.Baskale u daha pir kom u Sitranbejan Kilamen min xira kirin.

Peyam: Keke Baran Gelek hozan an ji komn kurdan muzka njen bi kar tnin, l mixabin gava mirov li wan guhdar dike, bhna muzka kurd j nay; mirov nizane b ew muzka kurd ye yan na. Ji ber ku otantzma muzika Kurd, ruhyeta klaman wenda nebe div muzika Kurd xawa modernze, an ji pirdeng be?

Cawa min go gerek Kurd ji bigesin muzika Dinyay le gerek binga muzike Kurdibe,insan gawa gudari kirin bejin ha wa mizika Kurde,mesela muzika Cinan,Avrupayiyan an ya Yunanian beliye meji belibe,karektera xwe bipareze, Kimlik Biyani ya xwe hebe wek gele xwe ew ji karektera xa bipareze, le harmoni yan ji pir dengji hebe dinya Globale Rok-Cez u Bluza kurdiji hebe zerar nine le ritmu,melodiyan kurdi anda mebe,bina kurdi ku nebu tene giseye kurdi gotin nabe muzika Kurd.

Peyam.Keke Jyan dnamke, diguhere, her sa kar we y muzk ji ne statk, yan ne wek dest p ke. Muzka te da end merxale hene. Tu ew pevajo ya kar xwe y muzka awa dinirxin?

raste em nikanin Sitranen xwe ye ku bere 20-30 Sali bere cedikir digot dom bikin, gerek em gerek Sitraneki li Arife Cizrevi nude cekin u bejin l bi rengeki nujen u modern, ne wek bere texlita A.Cizrewi bikini em nikarin biben dinya guhari em ji wek muzika dinyaye cekine muzika kurdi bugahirin wek Inglizi bejin, ev ae , Dinya globale Gele dinyaye neziki hev dibin le her kes bi rengen xwe zimanen xwe te naskirin,kes Kulturu rengen xwe bernade ev dibe Asimlasyon, ez li diji wi me

Peyam: Baran Li gor te ro muzka Kurd i rew daye? artn roy da muzkk i haway div?

Muzika kurdi we gave imkana xwe peyde pey cedibe,imkan u serte Muzika me vare giran giran ce dibe bengeye Muzika Kurdi bingeyeki kevn u devlemende l bi salane qedexe u imkan dest netida hedi hedi berve Azadiya Welat imkan cedibin,Promotiona Muzike me heta naha tunebu ,Kurden meye devlemend teda kar pe nainin bo wie ji ew sektoreki miri tiditin lbi Azadi ya da hatiye giredayiy eger ev Kurde devlemend ku dixwazin peran qezenckin dest bawejin imkan bidin Hunermenden kurd,T:V Radyoyen kurdan zedebin,imkane me ji zedetir dibe, we gawe li Kurdistana Turkiye bazara wie xira kirine,li Kurdistana parceye irane imkanen wen tune, basur ev imkan zedetire,li Suriye ji bazara wi keme,20 milyon li tirkiyeye esas bazar ji li wirda hebu we gave xira bu kete deste tirkan ev tim qedexe dikin estengiyan dertexin,korsan derdexin.

Pirs: Baran Piranya dewletan de rexistinn Hunermendan henin, maf hunermendan diparezin. ima hunermendn Kurd nikarin werin cem hev , pirsgirkn wan ine?

Ehet Kurdistan cenebe bese Muzike jivek wekilek mepareze ev oterita muzika kurdi nebe haleme xirabe, bo ku oteriteyek tune yane vek GEMA yek yan ji Edisonek nine ku muzike Kurdi bipareze gerek ev parti Komel li pesiya Hunermendan megrin, estengiyan rakin alikariya wen bikin bo Muzika KurdiHunermend u berpirsiyare Parti tope hevbin Edisonek-wak firmayek cekin k bikanibin Sitran,kilam,lawik,diloken kurdi biparezin.Kilamen me Diroka meye dirok ji hemu gelle Kurde gerek em li ser wi yek bin,Ziman,Ax,Dirok, Muzik Ala kurd me hemu kurdane,gerek li ser wan 5 sertan em yekbin.

Pirs: Baran Di droka hunermendiya Kurda da hunermendn Wek M.Arf Czraw, Kawis Axa, Hese Czraw, Tehsn Taha, Hesen Zrek, El Merdan, Meryem xan, Aye an yn din giyane. Roja royin da hnermendn ku di opa wan da ne, an ji hunermendn ku mirov bikaribe bi wan va miqayese bike hene?

Hun Rojname wan gerek We pirse li min mekin li gele me bikin biniwisinin gele me ci dibe ew raste , ez nikarim li were bejim tene ez ez disa ez, hene hene le ez naxwazim nawen wan bejim gele me zane,binga Muzika minda Geleri heye yane Kilasike ev ji li diroka Kurdistane te bo wi ji ez bixwe bawerim ku ez di riyeki rastdame

Pirs: Biraye Baran Di peroj da i plann te hene?

We gawe ez li ser Kaseteki-CD muzike dixebitim, dixwazim zedetir li welat biminim,Avrupa bo min xelas bu,ez li wir weki girtiyeki zindane me,bere em mecbur bun li wir biminin l naha em dikanin herin welaten xwe,bo wi ez dibem gerek em li ser axa xwe bimirim,ez naxwazim li xeribistane herim goristane,

Ji wera zor sipas gelek memnun hemu xwendewanen Peyamr silaw rez

Hunermend Baran.